Lemvig Kommune

Gudum kirke 
vor gamle kloster kirke -
der i århundreder har været rammen om Gudumboernes  gudstjenerster men også rammen om familiebegivender i både glæde og i sorg. 


Lyt til dagens ord eller dagens salme.
Nyt ord og salme hver dag.  Klik her.

 

130120 logo flot.jpg

Gudum kirke, en del af Folkekirken.
Se beskrivelse af logoet længere ned på siden.

 

  

Læs her referater fra menighedsrådsmøder

 

Kirkeblads arkiv
i PDF format.
 

 

At gå i kirke er som at trække vejret. 

 

alter

 

  

110123-blomster-i-gulvvase.jpg


Sideoversigt

Udskiftsvenlig versionLog-ind

1212032336 blaa logo downloadet.jpg

Folkekirkens fælles logo
I Evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
Folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum.

Se flere detaljer og symbolikken længere nede på siden. 

 Du er her: Forside

  

Menighedet efter valget i 2016.

Formand Hans Peder Krogsgaard, Krogsgårdvej 16, Gudum
Næst fmd Richardt Ladegaard Nøhr, Krogsgårdvej 32, Gudum,
kasserer Else Helene Hanne Buskov, Broholmvej 11, Resen,
Kirkeværge og kontaktperson Arne Jakobsen, Fabjergvej 211,Gudum,
Sekretær Bente Tang Nielsen, Gudumbro 16, Gudum.
Stedfortrædere
Inger-Lise Thorsen, Niels Anton Højgård og Gitte Fiskbæk
 

Musikensemblet Trourbadour
Giver koncert i Gudum kirke Tirsdag d. 27/9-2016 kl. 19.30.
Alle er velkommen og der er fri entre.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Stillingsopslag præsteskifte.
Stillingen som sognepræst for Gudum og Fabjerg sogne bliver inden længe opslået ledig med tiltrædelse 1. februar 2017. 

Læs under Ny præst i øverste linje nogle data om sogn og kirke.

Se også kirkens side på Facebook.

Ønskes uddybende, velkommen til at kontakte menighedsrådet.


 

Brug for et menighedsråd der dækker hele sognet.

 "Der er brug for kirken, som i sit daglige arbejde til gengæld har brug for, at der er et fuldtalligt menighedsråd, der dækker bredt og afspejler hele sognet", siger provst Knud Erik Nissen, Lemvig Provsti. Læs oplæg her

 


 

Træ udbud fra Præstegården
Se beskrivelse  her
Dvs træerne er gratis når rødderne også fjernes.

 

Fastansættelse af  Ole Smidt og Jette Haar Pedersen som organister i Gudum og Fabjerg kirker. 
De har været  ansat nogle måneder i forbindelse med at den tidligere organist havde studieorlov.
De er begge bosat i Holstebro og skal i første omgang spille ved de to sognes gudstjenester, senere sikkert også ved dåb, begravelser og bryllupper.

 

---------------------------

Ny præst.

Sognepræst Ebbe Sunesen har opsagt sin stilling som præst i Gudum og Fabjerg pastorat til fratræden ved udgangen af januar 2017.
Sunesen har tillige søgt om at bliver løst fra forpligtigelsen til at bo i præstegården det sidste halve år selv om han fortsat passer embedet fra sit nuværende kontor i præstegården.

 


 

Kirkecafeen indviet Søndag d. 22. maj 2016.

Det skete ved en festgudstjene hvor biskop Henrik Stubkjær medvirkede. Bagefter var der kirkefrokost i Sognehuset hvor biskoppen fortalte om projekt: Kirken på Landet.
Klik på linket herunder for at se hele programmet for festdagen

Program for indvielsen.

 1605221000 cafe indvielse biskop redig.jpg

 

1605251930 kirkecafe redig.jpg


 

Ny gravermedhjælper

I Foråret 2016 blev Linda Flyvholn Røn ansat som ny gravermedhjælper med 24 timer ugentlig arbejdstid. 


 

Projekt kirke café og mini mini køkken. 

Sideskibet er nu afskærmet af en støvvæg. Bænkene i sideskibet er fjernet og sat i depot på kirkeloftet. Tilbage er den ligsten / gravsten der ligger i midtergangen.
20160126_132014 redig.jpg
Den liver flyttet tilbage til den placering den havde indtil ca. 1868, nemlig i sideskibets østvæg.

Det bliver nødvendig med en forstærkning af gulvet der flere steder er sunket, sandsynligvis på grund af at der har været begravelser der for rigtig mange år siden.


 

 1509131030 provsti kor.jpg

 Provstikoret i Gudum kirke.


 

  Julekoncerten i Gudum Kirke d. 17. december 2015 kl. 
 med Orkesterefterskolen i en fyldt kirke blev stor oplevelse. 

 

Gudstjeneste fornyelse ??

Menighedsrådene i Gudum og Fabjerg har ved flere lejligheder drøftet gudstjeneste fornyelse og nedsatte på et fælles menighedsrådsmøde før sommerferien et fælles udvalg hvis opgave det er at komme med et oplæg.

Udvalget kom til at bestå af  Kristian Stokholm  og Anja Balleby fra Fabjerg, Kirsten Grysbæk og Anne Mosekær fra Gudum samt sognepræst Ebbe Sunesen.  Kristian Stokholm og Kirsten Grysbæk er medlemmer af hhv Fabjerg og Gudum Menighedsråd medens de to øvrige hentet ind fra de to menigheder.
Udvalget begynder sit arbejde efter sommerferien


Skal tiloversblevne gravsten knuses, eller?

Menighedsrådet har drøftet om der skal ske en oprydning i kirkegårdens gravsten fra grave der er sløjfet, herunder også stenene der står i mindelunden mellem den nye og gamle del af kirkegården.

Stenene repræsenterer en del af Gudums kulturarv og sogne historie.

Menighedsrådet ønsker en grundig drøftelse inden der skrides til handling, derfor vil det blive drøftet på et møde i kirken den kommende  søndag,  d. 17. maj efter gudstjenesten. 


Fejringen af  70 års dagen for Danmarks befrielse 

Der var elementer af både noget tankevækkende, noget højtidelig og noget rørende over fejringen, først andagten i kirken og derefter om kaffebordene i konfirmandstuen.
I konfirmandstuen, hvor der var helt fyldt op omkring kaffebordene, ca. 40 personer. En halv snes personer fortalte erindringer om oplevelser der havde brændt sig fast. Ikke kun fra omkring selve 4 maj men også personlige stærke oplevelser undervejs under besættelsen.


 


Baby salmesang. 
I starten af februar startede der baby salmesang i Gudum kirke med babyer og forældre fra Gudum, Fabjerg og Nissum sogne.
Den voksne del af salmeholdet ledes af organist i Nissum kirke Britta Kristensen og kirkesanger i Gudum kirke Liesbeth Krogsgaard.
Der planlagt otte onsdage fra 10.30 – 11.45. 
Udgangspunktet er, at den musik barnet hører i de første år, bliver aldrig  glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med   modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring  som noget trygt 
og godt.
Gennem sangen smelter den kristne grundfortælling sammen med de musikalske udtryk. 

 


 

Organist søges.
Eva Rahbek har, efter mange års trofast virke som organist, opsagt sin stilling. 

 

 Kirkesanger / kirketjener søges.
Da Merete Trillingsgård, desværre for os, - har fået nyt kirkesangerjob nærmere bopælen, søges snarest en ny kirkesanger - kirketjener.
Stillingen deles af to sangere.
 Klik her for at se stillingsopslaget i sin fulde ordlyd. 

 

 

Friluftsgudstjenesten,

1408241030 frilufts gudstjeneste 008 kompr.jpg

den årlige - var planlagt til plænen foran den nye festsal i sognehuset, men med en sjaskvåd plæne og bygevejr blev gudstjenesten rykket ind i festsalen. Derfra kunne man i tørvejr se den grønne plæne og følge bygerne.

Festsalen var vældig egnet til formålet, spejderne var der med deres faner og de kommende konfirmander blev budt velkommen og fik hver overrakt en bibel fra menighedsrådene. 

 

Det årlige Menighedsmøde 

Fandt sted søndag d. 17. august i kirken efter gudstjenesten.
Hovedtal fra regnskab og budget blev gennemgået kigesom der bel berettet om årets gang. Renoveringen af kirkens tag har fuldt meget i menighedsrådets virke. Alle tagsten er forsynet med nye bindere og understrygning. 


Koncert i Gudum kirke torsdag d. 10. juli.
Det var Livsstilshøjskolen der som afslutning på et ugekurser for kor sangere gav en offentlig koncert under ledelse af Sisse Skovbakke.

Programmet var i lighed men en koncert for et år siden en blanding af nyt og ældre, folkemusik, jazz og pop med Livsudtryk som genemgående, rød tråd. 
Det blev en meget vellykket og velbesøgt oplevelse hvor Livsstilshøjskolen serverede kaffe og kager for alle der havde lyst. Kaffebordet var i højskolens.
 

Manglende apostel på altertavlen i Gudum kirke
Der er kun elleve og ikke tolv apostle der deltager i nadveren, og én af de elleve er Judas. Kloge hoveder er blevet spurgt uden svar er fundet.

Nationalmuseet oplyser nu at der er flere eksempler  i kirker hvor der mangler en apostel. Måske kunstneren har kopieret en anden kunstner der også har kopieret............
Læs her hele svaret fra Nationalmuseet. 


Bispevisitatsen i  søndag 11. maj 2014. 

Det startede med højmesse kl. 10.30 hvor biskop Karsten Nissen medvirkede. 
Efterfølgende var der frokost i konfirmandstuen efter at biskoppen på skift havde ført samtaler med menighedsrådet og kirkens medarbejdere.
Det blev en god dag.

 

Offergang / kollekter.
Det er beskuttet at offergang, altså hvor gaver lægges på altret, fremover kun finder sted ved den årlige høstgudstjeneste. 
Ved øvrige kollekter bruges kirkebøssen i våbenhuset. 

 

Ændrede gudstjenestetider
Menighedsrådene i Gudum og Fabjerg har besluttet at gudstjenestetiderne ændres til henholdsvis kl. 9.00 og 10.30 således at der bliver 1½ time mellem gudstjenesterne.

Ændringerne træder i kraft 1. februar 2014.
De fleste af sognene i provstiet vil holde gudstjenester på nævnte tidspunkter. 
Det vil bl.a. give organisterne muligheder for at vikariere i andre kirker.

 

Kirkehøjskole i Gudum kirke. 

den 28 november hvor der var mulighed for at blive inspireret og synge med på mange af de danske advents og julesalmer.

Det var sognepræst Betine Tonnesen, der på fornøjelig vis, koncentrede sig om julens salmer med vægt på ukendte og glemte salmer. Efter en kaffepause i sideskibet, ledede Ebbe Sunesen salmesangen med især advents salmer.
Det var Kirkehøjskolen i Lemvig provsti der afviklede den anden af fire højskoleaftener med  overskriften På togt i salmebogen.

fællestitlen ”På togt i den danske salmebog – kirkeårets salmer”. Denne aften var hovedvægten 
lagt på glemte og ukendte julesalmer.  

 


Torsdag d. 31. okt. 2013 kl. 19.30.
Syng dansk dagen i Gudum kirke.
Joan Riis Villesen og Bjarke Clausen vil synge både nye og kendte sange sammen med os. 

 

Høstgudstjenesten
1309151000 Hoest GT 009 mini.jpg
søndag d. 15. sept. 2013 i en smuk pyntet kirke med  folkemusik der supplerede orglet og med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset.

Ved kollekten (offergangen) indkom der kr. 5.417 som menighedsrådet efterfølgende fordeler  mellem flere almen nyttige organisationer.

 

 


        Biskop Karsten Nissen i Lemvig
 Onsdag d. 25. sept. kl. 19.00 debaterer biskop Karsten Nissen med Poul Joachim Stender udkast til ny styringsstruktur for folkekirken. Mødet foregår på hotel Lidenlund i Lemvig. 

 


 

 

Logoet findes i flere varianter

      Folkekirkens nye logo, - et fælles symbol. 

  • Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors i stiliseret form.
  •  Cirkelformen er inspireret af døbefonten fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. 
  • De ni små symboler er en visualisering af den folkekirkelige virkelighed. Symbolerne er korset, hjertet, kirken, duen, englen, dagmarkorset, ankeret, skibet og fisken. 
  • Det er håbet med dette logo at have tydeliggjort, at i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud. 
  • Samt at folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum. 
  • Derfor de mange små kristne symboler inde i det store symbol. 
  • Det er endvidere håbet, at det er have tydeliggjort, at der er noget, som forener midt i forskelligheden,  nemlig troen og dåben.
  •  Troen symboliseret ved korset, og dåben symboliseret ved døbefontens cirkel. 

  Menighedsmøde.
Der blev afholdt det obligatoriske menighedsmøde d. 4. april kl. 19.00 i Gudum kirke.
Menighedsmøde er et lovpligtig orienteringemøde som menighedsrådet skal afholde én gang om året. 
Der blev givet en beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og den planlagte virksomhed for det kommende år.  
Der blev også orienteret om mulighederne for at fjerne bænkene i sideskibet og indrettet det med noget café lignende inventar.

  


Ny kirkesanger / kirketjener.

Menighedsrådet har ansat Liesbeth Krogsgård som ny kirkesanger og kirketjener. Stillingen deles med Merete Trillingsgaard, dog således at det er Liesbeth der, som udgangspunkt, gør tjeneste hver anden søndag og synger ved alle bryllupper og begravelser.

 


Julen sunget ind

Anden søndag i advent i mørkningen blev julen sunget ind i Gudum kirke. Eva Rahbek spillede og svingede taktstokken for Gudum Nissum koret, medens Anders Krogsgård spillede på klaveret da Anne Mette, Maje, Johanne, Nina og Astrid sang og høstede aftenens største bifald. Jytte Roesgård gav et solo numre på tværfløjte. En vellykket velkomst til julens højtid.

 

 

Indvielsen af tilbygningen til Gudum Fabjerg præstegård blev 110622-sangfugl.jpgforetaget d. 30. november med officiel åbning kl. 14 og så ellers åbent hus indtil kl. 17. Der blev serveret lidt mad og drikke og de nye lokaler blev taget i øjesyn. 

---------------------------------------------

  

Valgforsamling valgte menighedsråd d. 11. sept. 2012.  

  Valget er  afviklet på en anden måde end tidligere   og efter et nyt

110123-blomster-v-alter-gulv.jpg regelsæt. Det er led i forsøg på at modernisere Folkekirken og Gudum Menighedsråd har søgt, og fået, ministeriets tilladelse til at afvikle valget med det der har fået navnet, Valgforsamling med ventil!.
Valgforsamlingen blev afviklet tirsdag d. 11. september 2012 i Gudum Sognehus.

 


  

 


     Evt. sammenlægning af Gudum og Fabjerg menighedsråd.
     Muligheden for en sammenlægning mellem de to menighedsråd har
     på Fabjergs foranledning været drøftet på et møde mellem de to  
     menighedsråd, altså en mulig sammenlægning af menighedsrådene, 
     ikke sammenlægning af de to sogne. 
   
     Udviklingschef i Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Vium  
    Nielsen redegjordet på mødet for muligheden, reglerne omkring det,
    og  hvad det var vigtig at være opmærksom på at få gennemdrøftet.

     Den efterfølgende drøftelse mundede i enighed ud i ikke at gå videre 
    med sammenlægning i denne omgang, selv om de fleste erkendte at   
   en sammenlægning kommer på et tidspunkt.

 

Nybyggeri ved præstegården
med planlagt start til foråret 2012. Der bygges ny indgang til konfirmandstuen, handicaptoilet, lille køkken og dobbelt garage. Læs mere her:  Nybyggeri ved præstegården

 

 

 

Kyndelmisse gudstjeneste
Søndag d. 29. januar 2012 var der Kyndelmisse gudstjeneste i Gudum kirke. Kyndelmisse betyder lysfest og har tidligere været en helligdag.

 

  

Er det den samme Gud
Biskop Niels Henrik Arendt talte ved Remmerstrandmødet.

 

                   Syng dansk dagen i Gudum kirke. 

                Torsdag d. 27. okt. 2011
111024 hojskolesangbog.jpg
Der blev sunget fra Højskolesangbogen i et meget varieret form. Både forskellige sange, forskellige forfattere og komponister.

Det var kirkens organist Eva Rahbek og sognepræst Ebbe Sunesen der i fællesskab forestod ledelsen af en vellykket aften.

 

Fælles frilufts gudstjeste Gudum Fabjerg
søndag d. 21. august i Oasen ved Fabjerg Friskole. 

 Se billeder fra frilufts gudstjenesten i Fabjerg 

 

  

Åben hus i Gudum kirke  er der næsten hver dag, men
søndag d. 26. juni var der udvidet åben hus.

D.v.s. der var mulighed for at  se steder man ikke kommer i.f.b.m. deltagelse i  gudstjenester og andet.

Det startede med en kort gudstjeneste. Derefter var der adgang i maskinus, værksted, kapel, graverkontor, omklædning, bad, pulpituret, bag om altret og udsigt fra tårnet.
Der var mange der benyttede sig af lejligheden til at tage tingene nærmere i øjesyn og få en snak med personale og med menighedsrådet.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fælles frilufts gudstjeneste  var der anden pinsedag  kl. 04.30

i Lemvig ved musik tribunen ved Strandvejen.

 Fælles for flere sogne på Lemviegnen.

 

 Moses mucical i Gudum kirke torsdag d. 14. og 15. april.

110414 Milde Moses 013 3.jpg
Det var udefriskolen i Fabjerg der opførte musicalen.
Det blev en kanon succes hvor kirken var fyldt til langt over sidste plads.
Herlig at den gamle kirke kan bruges til en sådan livebekræftende oplevelse.
.
 

 

Familiegudstjeneste og tøndeslagnning.
Søndag d. 6. marts var der familiegudstjeneste og frimesse samt kollekt til søndagsskolerne. KFUM og K. medvirker ved en anderledes gudstjeneste.  Efterfølgende var der tøndeslagning og kirkekaffe.
Der indkom 1.260 kr. til søndagsskolerne.

  

 Gravermedhjælper
 Der var 47 der søgte stillingen som gravermedhjælper. 
Menighedsrådet udvalgte fire til samtale og har efterfølgende ansat Kirsten Skaarup.

 

   Nationalmuseets nye bog om nbl.a. Gudum kirke

Redaktørerne af bogen Birgitte Bøgild Johannsen og Hugo Johannsen fortalte ved et møde i kirken d. 1. marts endnu mere spændende historie om en gådefuld kirke i Nordvestjylland som de kaldte foredraget.

 Det blev en fortælling ledsaget af billeder på storskærm. I en pause blev der serveret stående kaffe og kage.
Mødet var arrangeres sammen med Gudum Sognearkiv.
Bogen kan købes i boghandelen.

 

  kirke_sol.JPG

 

 

 Menighedsrådets  opgave

at varetage sognets  kirkelige og administrative anliggender.

det omfatter bl.a. gudstjeneste, under- visning, forkyndelse, diakoni, administration og forvaltning

 

 

 

Gudum kirkes døbefont

  Dåbens lys er tændt
når livet slukkes

 

Navne over begravede på kirkegården

Gudum Kirke Fabjergvej 7620 Lemvig
Design by Futtrups.dk